0948 68 2349

B2BE

Các giải pháp chuỗi cung ứng của Business to Business e-Solutions (B2BE) sẽ giúp bạn tích hợp môi trường kinh doanh của bạn với các đối tác. Các giải pháp được đưa ra nhằm giúp bạn tạo ra hiệu quả cao hơn, lợi nhuận nhiều hơn và giúp bạn tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.
Sử dụng các giải pháp quản lý B2BE có từ nguồn B2BE, phù hợp với bạn và đối tác thương mại của bạn, bạn không còn cần phải phát triển, quản lý hoặc duy trì môi trường B2BE sẽ làm điều đó cho bạn.
B2BE có thể giúp bạn tự động hóa quá trình Purchase-to-Pay của bạn, cung cấp các giải pháp Quản lý Hóa đơn điện tử và Tài liệu, hỗ trợ thương mại tài liệu EDI hoặc phát triển một chuỗi cung ứng đầy đủ. Nếu nó liên quan đến chuỗi cung ứng của bạn, B2BE sẽ có một giải pháp để giúp cải thiện nó.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ B2BE trong quá trình hoạt động tại Việt Nam với Dịch vụ dành cho Công ty nước ngoài:
Ngày nhận hồ sơ: 27/03/2017

Website: http://www.b2be.com