0948 68 2349

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

STT

No

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Business Line

ĐƠN GIÁ (VND)

Total Fee

1 Dịch vụ

Service

30.000.000
2 Thương mại Xuất khẩu – Nhập khẩu

Import – Export

40.000.000
3 Thương mại Phân phối bán buôn

Wholesale Distribution

40.000.000
4 Thương mại Phân phối bán lẻ

Retail Distribution

40.000.000
5 Xây dựng

Contruction

50.000.000
6 Sản xuất

Manufacturing

Tùy điều kiện dự án

Agreement

7 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Special Business

Tùy điều kiện dự án

Agreement

8 Dự án trên 300 tỷ

Major Capital Projects

Tùy điều kiện dự án

Agreement