0948 68 2349

HIỆP THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HIỆP THÀNH CÔNG
Địa chỉ: 104 Đặng Chất, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ HIỆP THÀNH CÔNG trong quá trình thành lập công ty với Dịch vụ Thành lập công ty (gói dịch vụ pháp lý)
Ngày nhận hồ sơ: 08/03/2017
Ngày hoàn thành: 22/03/2017
Sau đó, có bổ sung, chỉnh sửa với Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi trụ sở)
Ngày nhận hồ sơ: 04/04/2017
Ngày hoàn thành: 07/04/2017